Pravilnik o upisu

DJEČJI VRTIĆ BAMBI
ZAGORSKA 71
42220 NOVI MAROF

KLASA:601-07/15-01/01
URBROJ:2186-110-01-15-01

 PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA
KORISNIKA USLUGA U DV BAMBI


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
    Ovim Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Bambi (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u vrtić, način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, te prava i obveze roditelja odnosno skrbnika djece korisnika usluga vrtića (dalje kao: korisnici).

Članak 2.
    Kao javne ovlasti dječji vrtić obavlja upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije, te je dužan postupiti prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak ako odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe.

Članak 3.
 Rad s djecom realizira se kroz programe:
a) primarni program boravka djeteta u Vrtiću do 10 sati dnevno
b) program predškole s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu
    u  trajanju od 250 sati (verificiran od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i  
    sporta)
c) kraći program dramske igraonice (program verificiran od strane Ministarstva
    znanosti obrazovanja i sporta)
d) kraći program ranog učenja engleskog jezika (program verificiran od strane
    Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta)


II. UPIS DJECE U PROGRAME VRTIĆA


Članak 4.
    U Vrtić se primaju predškolska djeca od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.
    U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko se u tekućoj godini ispisuje iz Vrtića  radi polaska u osnovnu školu ili iz drugih razloga, odnosno do popune postojećih kapaciteta Vrtića sukladno važećim pedagoškim standardima.
    Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati primijeniti će se sljedeći kriterij i redoslijed za ostvarivanje prednosti pri upisu:

Prednost za prijem u Vrtić ima:
- dijete čiji su sestra ili brat polaznici vrtića
- dijete čija su oba roditelja zaposlena
- dijete samohranog zaposlenog roditelja
-ostali

Članak 5.
    Prije upisa djeteta, potpisivanja Ugovora s korisnikom te uključivanja djeteta u odgojnu skupinu korisnik usluga je dužan dostaviti vrtiću:
(1) potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu
     djeteta,
(2) izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list,
(3) potvrdu o prebivalištu,
(4) zahtjev za upis djeteta,  
(5) presliku osobne iskaznice roditelja, te
(6) presliku zdravstvene iskaznice djeteta
    Upis djeteta u dječji vrtić i sklapanje ugovora o korištenju programa dječjeg vrtića temelji se na navedenoj upisnoj dokumentaciji, te podliježe prethodnoj odluci Upravnog vijeća o odobrenju upisa djeteta u dječji vrtić. Takvu odluku Upravno vijeće može donijeti izvan sjednice, običnom većinom glasova, uz telefonsko ili e-mail glasovanje sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća.
    Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti.


Članak 6.
    U skladu s planom upisa, u vrtiću se svake godine objavljuje oglas za upis djece radi ostvarivanje programa predškolskog odgoja. Oglas se objavljuje na web stranici vrtića  i na oglasnoj ploči vrtića. Oglas za upis objavljuje se krajem mjeseca svibnja tekuće godine.

Članak 7.
    Postupak upisa djece u programe vrtiće provodi ravnatelj vrtića.

Članak 8.
    Djeca koja po oglasu nisu primljena u vrtić vode se na listi prioriteta, te se prema odluci ravnatelja, uz suglasnost Upravnog vijeća, upisuju u vrtić tijekom godine, ukoliko se oslobodi mjesto u odgojnoj skupini ili dođe do proširenja kapaciteta vrtića (otvaranjem novih objekata, ustrojavanjem novih odgojnih skupina).
    Ukoliko nema djece na listi prioriteta, u vrtić se mogu prema odluci Upravnog vijeća tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji odnosno skrbnici nisu sudjelovali u postupku za prijem djece po oglasu.III. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA VRTIĆA

Članak 9.
    Roditelj odnosno skrbnik djeteta korisnika usluga ima pravo:
. Prije početka ostvarivanja programa biti upoznat s uvjetima boravka djeteta te pravima i obvezama korisnika usluga;
. Putem individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka biti redovito izvještavan o razvoju i napredovanju djeteta, te sudjelovati u različitim oblicima suradnje roditelja s vrtićom;

Članak 10.
    Roditelj odnosno skrbnik djeteta korisnika usluga dužan je:
. Prije početka ostvarivanja programa dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta;
.  Ne dovoditi u vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu nadležnog liječnika kojom se dozvoljava djetetu ponovni boravak u vrtiću;
.  Odazvati se pozivima na roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s vrtićem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta;
.  Najkasnije do 10-og u tekućem mjesecu uplatiti utvrđeni iznos naknade za korištenje usluga dječjeg vrtića;
.  Dostaviti vrtiću pisanu obavijest o namjeri ispisa djeteta iz vrtića najkasnije 30 dana prije dana planiranog ispisa, te podmiriti sve dospjele troškove programa.Članak 11.
    
    Vrtić je dužan:
    Ustrojiti rad s djecom u vrtićkim odgojnoj skupinama sukladno propisanom programu i važećem standardu predškolskog odgoja;
    Surađivati s obitelji djeteta i osigurati redovito izvještavanje korisnika usluga i njihovo sudjelovanje u upravljanju vrtićem sukladno zakonu i Statutu vrtića;  
    Upozoriti korisnika usluga da vrtić može otkazati ostvarivanje programa djetetu ako korisnik ne plati dospjele obveze u roku od 30 dana od dana dospijeća obveze ili ako korisnik na drugi način prekrši obveze utvrđene ugovorom ili općim aktom vrtića;
    Prilikom prelaska djeteta u drugi dječji vrtić predati korisniku usluga propisanu dokumentaciju koju treba dostaviti drugom dječjem vrtiću, a pod uvjetom urednog podmirenja svih obveza prema vrtiću;
   Primiti, prema odluci Upravnog vijeća i osnivača, dijete koje prelazi iz drugog dječjeg vrtića radi preseljenja ili drugih opravdanih razloga, ukoliko ima slobodnih kapaciteta.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
    U slučaju da su odredbe pojedinog Ugovora o korištenju programa vrtića u suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika, prednost će imati odredbe tog ugovora, osim ako izrijekom nije drugačije navedeno.
   Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranicama vrtića.
                                                                                                
    RAVNATELJICA:

U Novom Marofu 14.1.2015.                                                                                                                                              
                                                                                                                                  Andreja Miolčić
 

© Dječji vrtić bambi 2018. Sva prava pridržana