Statut

Na temelju članka 54. i 80. stavka 3. i 4. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93.) te članka 40., 41. i 42. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Novi Marof, uz prethodnu suglasnost osnivača i vlasnika na sjednici održanoj dana 3. veljače 2016. godine donosi s pročišćenim tekstom ovaj:

 

 

STATUT

Dječjeg vrtića Bambi

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se statutom uređuje status, naziv i sjedište Dječjeg vrtića Bambi Novi Marof, ustrojstvo, zastupanje i predstavljanje, odgovornosti za obveze, djelatnost, vrste pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela u upravljanju Dječjim vrtićem, djelokrug i način rada stručnih tijela, način donošenja općih akata, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića.

 

Članak 2.

 

Dječji vrtić Bambi (u daljnjem tekstu: Vrtić) javna je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi predškolske djece prilagođene njihovim razvojnim osobinama i potrebama kao i socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

 

Članak 2.a

 

Kao javne ovlasti dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:

- upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,

- izdavanje potvrda i mišljenja,

- upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronski upisnik.

Kada dječji vrtić iz stavka 1. ovog članka ili drugim poslovima koje obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Članak 3.

 

Osnivač i vlasnik Vrtića je Edita Bunić, odgojitelj, temeljem članka 12. stavka 5. Zakona o ustanovama (u daljnjem tekstu: Osnivač)

II. NAZIV I SJEDIŠTE

 

Članak 4.

 

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dječji vrtić Bambi.

 

Sjedište Dječjeg vrtića Bambi je u Novom Marofu, Zagorska ulica 71.

 

Djelatnost vrtića se obavlja se i u Podružnicama. Podružnice su:

Podružnica Sračinec, Dravska 40,

Podružnica Ivanec, Rudarska 1a.

 

Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova.

 

Članak 5.

 

Naziv Vrtića istaknut je na natpisnoj staklenoj ploči četverokutnog oblika, širine 60 cm i visine 40 cm s uskim zlatnim rubom udaljenim 1 cm od ruba ploče. Natpisna ploča sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska i naziv vrtića (Dječji vrtić Bambi ). Natpisna ploča nalazi se na objektu vrtića u kojem je njegovo sjedište i Podružnicama. Natpisne ploče Podružnica ispod naziva Dječjeg vrtića imaju istaknute i nazive Podružnica.

 

Članak 6.

 

Vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača.

 

 

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

 

Članak 7.

 

Vrtić zastupa i predstavlja ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu Zakon) i ovom Statutu.

Ravnatelj organizira i vodi stručni rad Vrtića, predlaže kurikulum vrtića i godišnji plan i program rada.

Ravnatelj obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Ravnatelj Vrtića u pravnom prometu ima ovlasti u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar.

 

 

Članak 8.

 

Ravnatelj u sklopu svojih ovlaštenja, može drugoj osobi dati specijalnu ili generalnu punomoć za zastupanje u pravnom prometu.

Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj pri njenom izdavanju.

O izdavanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti Upravno vijeće Vrtića.

 

Članak 9.

Kad obavlja javne ovlasti iz članka 2.a Vrtić koristi pečat promjera 38 mm sa sadržajem : REPUBLIKA HRVATSKA, Dječji vrtić Bambi, Novi Marof, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.

 

Članak 10.

 

Kada ne obavlja poslove javnih ovlasti Vrtić koristi pečat i žig sa simbolima Vrtića. Pečat je okruglog oblika na kojem je uz obod natpis Dječji vrtić Bambi Novi Marof, Zagorska ulica 71, a u sredini pečata otisnut je znak Vrtića, lik laneta.

Žig je pravokutnog oblika kojemu je na lijevoj strani otisnut lik laneta, a na desnoj strani je tekst koji glasi Dječji vrtić Bambi Novi Marof, Zagorska ulica 71.

Veličina pečata i žiga te način njihova korištenja određuje se odlukom Upravnog vijeća na prijedlog ravnatelja Vrtića.

 

 

IV. IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I ODGOVORNOSTI ZA NJEGOVE OBVEZE

 

Članak 11.

 

Imovinu Vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva. Vrtić raspolaže imovinom pod uvjetima i na način propisan Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Imovinu Vrtića čine sredstva za rad koje je pribavio Osnivač ili su stečena pružanjem usluga korisnicima te dobivena iz drugih izvora sukladno zakonu.

 

Članak 12.

 

Ako Vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužan je upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona.

O raspodjeli dobiti odlučuje Osnivač sukladno Zakonu.

 

Članak 13.

 

Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Vrtića.

 

Članak 14.

 

Vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača:

 • steći, otuđiti ili opteretiti nekretninu

 • steći, otuđiti ili opteretiti pokretnu imovinu bilo koje vrijednosti

 • dati u zakup objekt i prostore Vrtića

 • mijenjati namjenu objekta i prostora

 • promijeniti djelatnost

 

 

 

 

 

V. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 15.

 

Djelatnost Vrtića je odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu, koji se ostvaruju na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića.

 

U okviru svoje djelatnosti Vrtić organizira i provodi prvenstveno:

- redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi prilagođene razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima, različitog vremenskog trajanja ovisno o potrebama roditelja i djece

- program predškole

- program za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju

- program za darovitu djecu predškolske dobi

- program ranog učenja stranog jezika

- programe kulturno-umjetničkog, vjerskog i športskog sadržaja

- različite druge programe ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja

 

Sukladno članku 15. Zakona Vrtić je za programe obvezan pribaviti suglasnost nadležnog Ministarstva.

 

Članak 15.a

 

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja vrtića.

Članak 16.

 

Svoju djelatnost Vrtić obavlja na temelju godišnjeg kurikuluma, te plana i programa rada kojeg donosi Upravno vijeće najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

 

Vrtić je obvezan ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te drugu evidenciju u skladu sa Zakonom i pravilnicima nadležnog Ministarstva.

 

 

VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA

 

Članak 17.

 

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića osigurava se racionalno i uspješno ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, sav stručno-pedagoški rad, administrativno-stručni, računovodstveno-financijski i pomoćno-tehnički poslovi.

 

Članak 18.

 

 

Rad Vrtića organiziran je u sjedištu u Novom Marofu, Zagorska ulica 71, te u Podružnicama: Sračinec, Dravska 40 i Ivanec, Rudarska 1a.

 

 

Članak 19.

 

Rad s djecom organizira se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.

Broj djece u odgojnim skupinama, broj odgojitelja te normativ neposrednog rada odgojitelja u skupini određuje se sukladno Normativima i pedagoškom standardu kojeg utvrđuje ministar nadležan za obrazovanje.

 

Članak 20.

 

Boravak djece u Vrtiću organiziran je i provodi se u 2, 3, 5, 10 i više satnom programu ovisno o vrsti programa i potrebama djece i roditelja.

 

Članak 21.

 

Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane ostvaruju se sukladno programu kojeg donosi ministar zdravstva.

Programi socijalne skrbi u Vrtiću ostvaruju se sukladno aktu ministra rada i socijalne skrbi.

 

Članak 22.

 

Stručno-pedagoški poslovi ostvaruju se u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama radi zadovoljavanja potreba i interesa djece, te stvaranja primjerenih uvjeta za njihov rast i razvoj, dopunjavanja obiteljskog odgoja u uskoj suradnji s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.

Članak 23.

 

Administrativno-stručni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Vrtića i njegova poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Vrtića, obavljanja administrativno-stručnih i računovodstveno-financijskih poslova potrebnih za rad i poslovanje Vrtića i ostvarivanja prava i obveza zaposlenika Vrtića.

 

Članak 24.

 

Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci kao i drugi uvjeti neophodni za rad i poslovanje Vrtića u skladu s propisanim normativima i standardom.

 

 

 

 

Članak 25.

 

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se prema potrebama djece i roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu pet radnih dana. Rad subotom organizira se prema potrebama korisnika u skladu s odlukom Osnivača.

Radno vrijeme Vrtića usklađuje se s vrstom, sadržajem i duljinom trajanja programa.

Vrtić je dužan na oglasnoj ploči ili na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu, odnosno vremenu određenom za rad s roditeljima i drugim strankama. Uredovno radno vrijeme može se preraspodijeliti u okviru 40-satnog radnog tjedna ovisno o potrebama korisnika.

Dnevni odmor zaposlenika Vrtića organizira se na način osiguranja: ostvarivanja programa, sigurnosti i zaštite djece te pristupačnosti strankama.

Tjedna raspodjela radnog vremena utvrđuje se godišnjim planom i programom rada Vrtića prema radnim zadaćama stručnih djelatnika i ostalih zaposlenika.

 

Članak 26.

 

Ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga uređuje se posebnim ugovorom u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 27.

 

Poslove njege, odgoja, obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci ostvaruju djelatnici koji imaju stručnu spremu propisanu Zakonom te Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97.), u daljnjem tekstu Pravilnik.

Odgojitelji i stručni suradnici biraju se na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Osnivač. Odluku o izboru odgojitelja na temelju natječaja donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića, a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana.

Ako se na raspisani natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, može se izabrati osoba koja ne ispunjava uvjete, na rok utvrđen istim zakonom.

Odgojitelji i stručni suradnici koji se prvi put zapošljavaju, zasnivaju odnos kao pripravnici sukladno Zakonu.

Članak 28.

 

Odgojitelji i stručni suradnici u svom radu dužni su ostvarivati cilj i zadaće njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrb o djeci, izvršavati svoje radne obveze u skladu sa Zakonom, kurikulumom dječjeg vrtića, godišnjim planom ustanove, te voditi propisanu dokumentaciju sukladno članku 52. Zakona.

Odgojitelji i stručni suradnici obvezni su stručno se usavršavati. U tijeku rada mogu napredovati u struci i stjecati položajna znanja mentora i savjetnika.

 

 

Članak 29.

 

Administrativno - stručne, računovodstveno – financijske i pomoćno - tehničke poslove mogu obavljati djelatnici koji imaju stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

 

Članak 30.

 

Organizaciju i koordinaciju svih poslova obavlja ravnatelj.

Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

 

 

 

VII. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

 

Članak 31.

 

Vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima 5 članova. Tri člana imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika. Jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga. Jedan član bira se iz reda odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat članova Upravnog vijeća traje prema Zakonu četiri godine.

 

Članak 32.

 

Članovi Upravnog vijeća – predstavnici Osnivača uglavnom su članovi obitelji Osnivača.

 

Članak 33.

 

Člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja djece korisnika usluga Vrtića biraju roditelji na sastanku koji se saziva u tu svrhu.

Svaki roditelj može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća. Glasovanje se obavlja dizanjem ruku, a izabran je onaj kandidat koji dobiva najveći broj glasova nazočnih roditelja. Izbor je pravovaljan ako je sastanku nazočno najmanje 10% roditelja.

 

Članak 34.

 

Odgojitelji i stručni suradnici biraju jednog člana Upravnog vijeća na sjednici Odgojiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.

Svaki član odgojiteljskog vijeća može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća. Lista kandidata utvrđuje se javnim glasovanjem, dizanjem ruku. Svaki odgojitelj ili stručni suradnik za kojeg se izjasni natpolovična većina nazočnih članova Odgojiteljskog vijeća utvrđuje se kao kandidat za člana Upravnog vijeća. U listu kandidata za Upravno vijeće kandidati se unose abecednim redom.

 

 

Članak 35.

 

Odgojiteljsko vijeće za provedbu izbora osniva izbornu komisiju koja ima predsjednika i dva člana. Izborna komisija potvrđuje listu kandidata, izrađuje glasački listić s imenima i prezimenima kandidata prema utvrđenoj listi i obveznom naznakom da se vrši izbor člana Upravnog vijeća. Nakon provedbe tajnog glasovanja izborna komisija utvrđuje rezultate te izvještava Odgojiteljsko vijeće uz priloženi zapisnik i kompletni izborni materijal. Za člana Upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. Ako dva kandidata imaju isti broj glasova izabire se kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom listiću. Izbor je pravovaljan ako je glasovanju prisutan natprosječni broj članova Odgojiteljskog vijeća. Rezultat glasovanja objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a izabrani član dobiva potvrdu o izboru.

 

Članak 36.

 

Nakon utvrđivanja tri predstavnika osnivača Vrtića, jednog predstavnika roditelja djece korisnika usluga Vrtića i jednog člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića saziva se prva sjednica Upravnog vijeća.

 

 

Članak 37.

 

Članovi Upravnog vijeća na prvoj sjednici biraju predsjednika tajnim ili javnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Ista osoba nakon isteka mandata može biti ponovno imenovana. Predsjednik ima zamjenika kojeg na njegov prijedlog biraju članovi Upravnog vijeća.

 

Članak 38.

 

Predsjednik Upravnog vijeća saziva, pripremi i vodi sjednice vijeća, a u slučaju njegove spriječenosti mijenja ga zamjenik.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu vijeća na pismeni zahtjev ravnatelja i dva člana Upravnog vijeća.

 

Članak 39.

 

Upravno vijeće:

 

1. Donosi na prijedlog ravnatelja:

- Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića

- Druge opće akte utvrđene ovim Statutom i Zakonom

- Kurikulum dječjeg vrtića, te godišnji plan i program rada Vrtića

- Proračun Vrtića i godišnji obračun

- Odluke o zasnivanju radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima

 

2. Odlučuje uz suglasnost osnivača:

- o planu upisa djece za pedagošku godinu

- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina

- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine

- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača

- o promjeni djelatnosti Vrtića

- o davanju u zakup objekata i prostora Vrtića ili mijenjanju namjene objekta i

prostora

 

3. Odlučuje:

- o izviješćima ravnatelja o radu Vrtića

- o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Vrtića

- o žalbama roditelja odnosno skrbnika djece

- o pojedinačnim pravima zaposlenika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim

propisom nije drugačije propisano

- o ulaganju i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne

imovine

- o drugim pitanjima predviđenim općim aktima Vrtića

 

4. Predlaže Osnivaču:

- imenovanje i razrješenje ravnatelja Vrtića

- promjenu naziva i sjedišta Vrtića

- statusne promjene Vrtića

- proširenje djelatnosti različitim programima

 

5. Podnosi Osnivaču:

- izvješća o radu Vrtića

 

6. Razmatra:

- predstavke i prijedloge građana o pitanjima vezanim za uspješnost rada vrtića

 

7. Predlaže ravnatelju:

- strategiju uspješnog obavljanja djelatnosti u vidu općih smjernica

 

Upravno vijeće odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Vrtića.

 

Članak 40.

 

Odluke vijeća su pravovaljane ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova Upravnog vijeća.

Na sjednicama na kojima se donosi Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu te godišnji kurikulum i plan i program Vrtića mora biti najmanje dvije trećine članova.

Odluke se donose natpolovičnom većinom članova Upravnog vijeća. Sve odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

 

 

 

Članak 41.

 

Ravnatelj Vrtića sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja. Prema zaključku Upravnog vijeća ili poziva predsjednika i ravnatelja Vrtića na sjednici mogu biti nazočne i druge osobe.

 

Članak 42.

 

Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost u okolnostima kada:

 • sam zatraži razrješenje

 • ne ispunjava dužnosti člana odnosno predsjednika

 • izgubi pravo na obavljanje dužnosti

 • povrijedi ugled i dužnost koju obnaša svojim ponašanjem i djelovanjem

 

Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća

pokreće Upravno vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo.

Tijelo koje je imenovalo člana Upravnog vijeća donosi odluku o razrješenju. Novi član imenuje se u toku 30 dana, na vrijeme koje je preostalo u mandatu člana Upravnog vijeća koji je razriješen.

 

Članak 43.

 

Način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

 

 

 

VIII. RAVNATELJ VRTIĆA

 

Članak 44.

 

Ravnatelj Vrtića je poslovodni i stručni voditelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića, predstavlja i zastupa Vrtić, poduzima pravne radnje u ime i za račun Vrtića, odgovara za zakonitost rada, predlaže kurikulum vrtića, te plan i program rada, provodi odluke Upravnog vijeća, donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem iz svog djelokruga, donosi odluke o zasnivanju i prestanku rada djelatnika koji nisu odgojitelji i stručni suradnici, potpisuje akte Vrtića, podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Vrtića, organizira rad i vrši raspored djelatnika na radna mjesta, odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja djelatnika Vrtića, osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Vrtića, surađuje s drugim organizacijama i ustanovama u svezi ostvarivanja programa te obavlja sve poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Vrtića.

 

 

 

 

 

Članak 45.

 

Za ravnatelja Vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine ili neograničeno o čemu odlučuje Osnivač.

 

 

 

 

Članak 46.

 

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Upravno vijeće vrtića u skladu sa Zakonom i Statutom. Natječaj traje petnaest dana. O izboru kandidati se obavještavaju u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

Članak 47.

 

Ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj se ponavlja.

Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja najdulje na godinu dana.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja dječjeg vrtića.

Članak 48.

 

Ravnatelj Vrtića može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan u slučaju da:

 • sam zatraži razrješenje

 • nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu

 • ravnatelj ne ispunjava zakonom ili drugim propisima i općim aktima Vrtića utvrđene obveze

 

Ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje prije donošenja odluke o razrješenju.

Ako dođe do razrješenja ravnatelja imenuje se vršitelj dužnosti ravnatelja. Prijedlog za razrješenje ravnatelja i prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja utvrđuje Upravno vijeće Vrtića i dostavlja Osnivaču.

Kada do razrješenja ravnatelja i imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja dođe, Upravno vijeće Vrtića dužno je raspisati natječaj za izbor ravnatelja u roku od trideset dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

 

 

 

 

IX. STRUČNA I DRUGA TIJELA

 

Članak 49.

 

Odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja u Vrtiću čine Odgojiteljsko vijeće kao stručno tijelo Vrtića.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg plana i programa rada Vrtića te prati njegovo ostvarivanje, raspravlja o svim stručnim pitanjima, potiče i promiče stručni rad, ocjenjuje pedagoške, zdravstvene, socijalne i druge rezultate Vrtića, skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom, prati ostvarivanje mjera zdravstvene zaštite, kvalitetu prehrane, sve aspekte dječjeg razvoja te gradi partnerske odnose s roditeljima.

Odgojiteljsko vijeće obavlja sve stručne polove utvrđene programima, Zakonom, ovim Statutom i općim aktima Vrtića.

 

 

Članak 50.

 

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama kojima predsjedava ravnatelj ili druga osoba po njegovu ovlaštenju.

Sjednice su obvezne za sve odgojitelje, stručne suradnike i zdravstvene djelatnike. Održavaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta tijekom godine.

Na sjednicama se vodi zapisnik koji potpisuje predsjedavajući i zapisničar.

 

 

X. RODITELJI I SKRBNICI DJECE

 

Članak 51.

 

Radi što uspješnijeg ostvarivanja zadaća predškolskog odgoja, zadovoljavanja dječjih potreba i razvoja sposobnosti Vrtić surađuje s roditeljima i skrbnicima djece.

Suradnja se ostvaruje putem različitih oblika koji se pobliže razrađuju u godišnjem planu i programu, a odnose se na: individualne razgovore, roditeljske sastanke, radionice, svečanosti, izložbe, zajedničke izlete, posjete, kutiće za roditelje i druge načine.

Roditelji i skrbnici djece dužni su pratiti rad i napredak djece i odazivati se na suradnju u svim vidovima.

Ostvarivanje prava i obveza roditelja ili skrbnika djece pobliže se utvrđuje posebnim ugovorom.

Roditelji i skrbnici djece sudjeluju u upravljanju Vrtićem na način utvrđen Zakonom i ovim Statutom.

 

 

XI. FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 52.

 

Financijsko poslovanje Vrtića obavlja se u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

 

Članak 53.

 

Vrtić svoje prihode ostvaruje prodajom usluga korisnicima te iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Vrtić naplaćuje usluge roditeljima djece uključene u programe prema kriterijima koje utvrđuje mjerodavno tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave.

Sredstva za programe koji se smatraju javnim potrebama u području predškolskog odgoja Vrtić dobiva iz državnog proračuna.

Javnim potrebama smatraju se programi za djecu s teškoćama u razvoju, programi za darovitu djecu, programi predškole, programi za djecu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina te programi za djecu hrvatskih građana u inozemstvu.

 

Članak 54.

 

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

 

Članak 55.

 

Vrtić za svaku radnu godinu donosi godišnji proračun i zaključni obračun.

 

Članak 56.

 

Vrtić može donijeti i privremeni tromjesečni obračun ukoliko nije za slijedeću radnu godinu donesen proračun do 31. prosinca tekuće godine.

 

Članak 57.

 

Naredbodavatelj za izvršenje godišnjeg proračuna ja ravnatelj Vrtića.

 

Članak 58.

 

Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju potpisuje voditelj računovodstva prema ovlaštenju i posebnom općem aktu.

 

 

 

 

XII. OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 59.

 

Vrtić ima ove akte:

-Statut

-Pravilnik o radu

-Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića

-Pravilnik o zaštiti na rad

-Poslovnik o radu Upravnog vijeća

 

Članak 60.

 

Akti Vrtića stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči.

 

Članak 61.

 

Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića ravnatelj je dužan dostaviti Uredu državne uprave nadležnom za poslove odgoja i naobrazbe u roku od osam dana od dana donošenja.

 

 

XIII. RADNI ODNOSI

 

Članak 62.

 

 

Radni odnosi u Vrtiću uređuju se ovim Statutom, Pravilnikom o radu i Zakonom o radu.

 

 

XIV. JAVNOST RADA

 

Članak 63.

 

Rad Vrtića je javan.

Roditelji, skrbnici, građani i druge pravne osobe upoznaju se s radom Vrtića objavljivanjem Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada kao i drugih akata na oglasnoj ploči te davanjem informacija putem sredstava javnog priopćavanja.

 

Članak 64.

 

Vrtić će uskratiti davanje informacija ili uvida u dokumentaciju koja je zakonom i Statutom određena kao službena poslovna i profesionalna tajna.

 

 

 

Članak 65.

 

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj i Osnivač Vrtića ili djelatnik kojemu su dali ovlaštenje.

 

 

XV. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

 

Članak 66.

 

Poslovnom tajnom smatraju se podaci koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom kao i svi podaci koje nadležna tijela kao povjerljive priopći Vrtiću. U te podatke ubrajaju se mjere i način postupanja u slučaju izvanrednih okolnosti, dokumenti obrane, plan fizičke i tehničke zaštite djelatnika, djece i imovine Vrtića i drugi podaci čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Vrtića i njegova Osnivača.

 

Članak 67.

 

Svi zaposlenici Vrtića dužni su čuvati podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom.

Ova im obveza ostaje i nakon prestanka radnog odnosa u Vrtiću.

 

Članak 68.

 

Podaci i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na uvid tijelima koja su ovlaštena, kao i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koje one obavljaju.

 

Članak 69.

 

Profesionalnom tajnom smatraju se svi podaci koje odgojitelji, stručni suradnici i drugi djelatnici Vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima ili skrbnicima, a čije bi im iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu.

 

 

XVI. NADZOR

 

Članak 70.

 

Nadzor rada Vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne ustanove u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

Ravnatelj, Upravno vijeće i djelatnici Vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.

 

 

 

 

 

XVII. ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Članak 71.

 

U okviru svojih poslova i zadaća djelatnici Vrtića imaju pravo i dužnosti poduzimati mjere zaštite, očuvanja i unapređivanja okoliša. Ukoliko bi se određenim poslovima i zadaćama nanosila šteta okolišu, djelatnik može odbiti njihovo izvršenje.

Zanemarivanje mjera zaštite okoliša teža je povreda radne obveze.

 

Članak 72.

 

Zaštita okoliša sastavni je dio svih programa Vrtića. U cilju zaštite okoliša Vrtić kroz različite aktivnosti radi s djecom, njihovim roditeljima i skrbnicima, tijelima državne uprave i lokalne samouprave na svom području te drugim pravnim osobama.

 

 

 

 

XVIII. SURADNJA SA SINDIKATOM

 

Članak 73.

 

Sindikalno organiziranje u Vrtiću je slobodno. Vrtić će osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika te ostvarivanje njegovih prava u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom.

Štrajk u Vrtiću je moguć pod uvjetima propisanim Zakonom i Kolektivnim ugovorom te osiguravanjem njege, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu korisnike programa od strane štrajkačkog odbora, ravnatelja i Upravnog vijeća.

 

Članak 74.

 

Sindikalni povjerenik ima zaštitu i prava sukladno Zakonu i Kolektivnom ugovoru.

 

Članak 75.

 

Upravno vijeće i ravnatelj Vrtića obvezni su osigurati pomoć za rad sindikalne podružnice i pravodobno joj davati podatke i obavijesti.

Sindikalna podružnica može Upravnom vijeću i ravnatelju Vrtića podnositi prijedloge, primjedbe i mišljenja u svezi ostvarivanja i zaštite prava zaposlenika.

 

Članak 76.

 

Upravno vijeće i ravnatelj dužni su očitovati se o podnescima navedenim u članku 75. stav 2. te izvijestiti sindikalnu podružnicu o svom stajalištu i poduzetim mjerama u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

Članak 77.

 

Na sjednicama Upravnog vijeća Vrtića na kojima se odlučuje o ostvarivanju prava djelatnika sudjeluje sindikalni povjerenik s pravom iznošenja stajališta i prijedloga zaključaka u svrhu zaštite člana sindikata.

 

 

XIX. OBRANA

 

Članak 78.

 

Temeljem Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona, Vrtić je dužan osigurati uvjete za rad u ratnim uvjetima i drugim izvanrednim okolnostima.

Pitanja sigurnosti i zaštite djece te rad u ratnim i izvanrednim okolnostima kao i nositelji određenih zadaća utvrđuju se posebnim planom koji se smatra poslovnom tajnom Vrtića.

 

XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 79.

 

Ovaj Statut donosi Upravno vijeće Vrtića uz suglasnost Osnivača. Statut se donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja glasova članova Upravnog vijeća nazočnih na sjednici.

Izmjene i dopune Statuta vrše se po istom postupku.

 

Članak 80.

 

Druge akte iz članka 59. ovog Statuta Vrtić je dužan donijeti u roku šezdeset dana od dana donošenja Statuta.

 

Članak 81.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

 

Statut s pročišćenim tekstom objavljen je na oglasnoj ploči Vrtića a stupio je na snagu dana 10. veljače 2016. godine.

 

 

U Novom Marofu, 3. veljače 2016. godine.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Miroslav Bunić

 

 

Ravnateljica dječjeg vrtića Bambi:

Andreja Miolčić

 

 

 

 

KLASA: 601-09/16-01/02

URBROJ: 2186-110-02-16-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Dječji vrtić bambi 2018. Sva prava pridržana